۱۳۹۹ شنبه ۴ بهمن     [En]

جلسه کمیته انضباطی

جلسه کمیته انضباطی در تاریخ نهم بهمن ماه راس ساعت 9 صبح تشکیل میگردد

اطلاعیه مهم
دانشجویان با شماره دانشجویی درج شده در جدول میبایست در روز شنبه 9 بهمن راس ساعت 9 صبح جهت شرکت در جلسه کمیته انظباطی در دانشگاه حضور داشته باشند. عدم حضور در این جلسه حق هرگونه اعتراض را نسبت به رای صادره از دانشجو سلب مینماید

3434
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :